शुभेच्छा

  वधु-वर सूचक
 
 
 
आखिल ब्राह्मण मध्यवर्ती संस्था नाशिक पुणे केंद्र वधुवर सूचक मंडल
१२९३, सदाशिव पेठ, कौशिक सोसायटी, चिमण्या गणपती जवळ, पुणे - ४११०३०.
फोन नं : ०२०-६०२०२५३३
कार्यालयाची वेळ :- सकाळी १० ते १२, सायंकाळी ५ ते ८
वधू / वर प्रथम किवा घटस्फोटीत
वराचे / वधूचे संपूर्ण नाव
सध्याचा पत्ता
कायमचा पत्ता
फ़ोन मोबाइल नं ई मेल
       

वधू / वरची माहिती

जन्म तारीख शिक्षण
नोकरी / व्यवसाय ठिकानाचा पत्ता
मासीक प्राप्ती
रक्तगट चश्मा आहे / नाही
रंग उंची
बांधा    
व्यंग असल्यास
विशेष माहिती छंद आवड इ.
जन्मपत्रिका पाहने आहे / नाही? जन्मवेळ
पत्रिकेतील माहिती
जन्मस्थळ पोट शाखा
गोत्र रास
नक्षत्र चरण
नाडी गण
मंगळ आहे / नाही?